2018-12-07

Starostwo Powiatowe w Dębicy

KIEROWNICTWO

 

Zarząd Powiatu Dębickiego

Piotr Chęciek - Starosta

Adam Pieniążek - Wicestarosta

Bożena Osocha

Marek Jaskółka

Andrzej Witek

 

Sekretarz Powiatu

Michał Prażak

 

Skarbnik Powiatu

Bożena Klocek

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W DĘBICY

ul. Parkowa28, 39-200 Dębica

 

 

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Przyjmownie stron przez Starostę Powiatu Dębickiego:
poniedziałki robocze w godzinach od 9:00 do 11:00
 
Przyjmowanie stron przez Przewodniczącego Rady Powiatu Dębickiego:
środy robocze w godzinach od 7:30 do 9:30


Adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP: 7laj34h3v2/SkrytkaESP

 


Mapka - ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

 

NIP POWIATU DĘBICKIEGO: 872 21 28 819
REGON POWIATU DĘBICKIEGO: 851 660 536

Konta bankowe - rachunki Powiatu Dębickiego:


1. Opłaty z tytułu dochodów geodezyjnych (np.wypisy, wyrysy, sprzedaż map geodezyjnych): 

84 1020 4391 0000 6702 0198 9508


2. Wpłaty z tytułu dochodów Skarbu Państwa (np. użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwały zarząd, dzierżawa) 19 1020 4391 0000 6802 0198 1414.


3. Dochody Starostwa Powiatowego (np. opłaty komunikacyjne, najem i dzierżawa majątku powiatu, karty wędkarskie, informacje o środowisku, dzienniki budowy, usunięcie pojazdu z drogi oraz parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, sprzedaż majątku Powiatu: 74 1020 4391 0000 6002 0198 1398.


4. Wpłaty w związku z prowadzonymi zamówieniami publicznymi (np. wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy): 

 

 

TELEFONY W URZĘDZIE
 
Wydział Komunikacji i Transportu - parter
Prawa jazdy - nr telefonu 14 680 31 38
Rejestracja pojazdów - nr telefonu 14 680 31 40

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - I piętro

nr telefonu 14 680 31 65


Wydział Gospodarki Nieruchomościami - I piętro

nr telefonu 14 680 31 90


Wydział Architektury i Budownictwa - II piętro

nr telefonu 14 680 31 33


Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Rolnictwa - II piętro

nr telefonu 14 680 31 63


Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji - II piętro

nr telefonu 14 680 31 22


Wydział Budżetowo-Księgowy - III piętro

nr telefonu 14 680 31 86


Biuro Rady Powiatu - III piętro

nr telefonu 14 680 31 13


Biuro Radców Prawnych - III piętro

tel. 14 580 31 30


Biuro Kadrowo-Płacowe - III piętro

nr telefonu 14 580 31 88


Wydział Edukacji - III piętro

nr telefonu 14 680 31 89


Wydział Organizacyjny i Nadzoru Inwestycyjnego - III piętro

nr telefonu 14 680 31 04


Powiatowy Rzecznik Konsumentów - IV piętro

nr telefonu 14 680 31 27


Punkt Bezpłatnej Pomocy Prawnej - IV piętro

nr telefonu 14 680 31 46

Galeria

Obraz: dojazd.jpg
dojazd.jpg

Jacek Matłok
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się