Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr 3/20/2021 z 28 kwietnia 2021
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu
Dębickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2020
rok.
07.05.2021 więcej
Uchwała Nr 3/50/2021 z 19 stycznia 2021
W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
wynikającego z Uchwały budżetowej Powiatu Dębickiego na 2021
rok.
25.01.2021 więcej
Uchwała Nr 3/23/2020 z 14 grudnia 2020
W sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu Dębickiego na
2021 rok
21.12.2020 więcej
Uchwała Nr 3/15/2020 z 29 września 2020
w sprawie informacji Zarządu Powiatu Dębickiego o przebiegu
wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku.
09.10.2020 więcej
Uchwała Nr 3/6/2020 z 27 kwietnia 2020
W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu
Dębickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok
11.05.2020 więcej
Uchwała Nr 3/26/2019 z 11 grudnia 2019
W sprawie projektu uchwały w prawie wieloletniej prognozy
finansowej powiatu Dębickiego na lata 2020-2030
13.12.2019 więcej
Uchwała Nr 3/21/2019 z 11 grudnia 2019
W sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu Dębickiego na
2020 rok
13.12.2019 więcej
Uchwała Nr 3/23/2019 z 26 września 2019
W sprawie informacji Zarządu Powiatu Dębickiego o przebiegu
wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku
04.10.2019 więcej
Uchwała Nr 3/9/2019 z 29 kwietnia 2019
W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu
Dębickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok
30.05.2019 więcej
Uchwała Nr 3/42/2018 z 27 grudnia 2018
W sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej powiatu Dębickiego na lata 2019-2029
30.05.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się