2022-12-16

Karty Usług - Wykaz

Zarządzenie Starosty Dębickiego Nr 40/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. sprawie zasad opracowania i aktualizacji kart usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Dębicy.

                                                                                   

Wykaz kart usług stosowanych w Starostwie Powiatowym w Dębicy

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

Nazwa usługi (procedery)

GN-1

Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie gruntów rolnych

GN-2

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

GN-3

Wydanie decyzji określającej termin i kierunek rekultywacji oraz osobę obowiązaną do rekultywacji

GN-4

Uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną

GN-5

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa

GN-7

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności

GN-8

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Dębickiego

GN-9

Wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Dębickiego

GN-10

Dzierżawa/najem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Dębickiego

GN-11

Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Dębickiego

GN-16

Przesunięcie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa

Wydział Geodezji, Kartografii i Kastratu

GK-2

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rodziców

GK-4

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

GK-5

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

GK-6

Udostępnianie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków

GK-7

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa  

WRL-1

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  zbierania odpadów

WRL-3

Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów

WRL-4

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów

WRL-5

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a wymaga zgłoszenia

WRL-6

Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

WRL-7

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

WRL-8

Zgłoszenie zwierząt do rejestru

WRL-11

Zmiana lasu na użytek rolny

WRL-12

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszkańców

WRL-13

Wydanie karty wędkarskiej

WRL-14

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających

WRL-20

Usunięcie drzew lub krzewów

WRL-21

Decyzja ustalająca dopuszczalny poziom hałasu. Interwencja związana z uciążliwym hałasem

WRL-23

Udostępnianie informacji o środowisku

WRL-24

Wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Wydział Edukacji

WE-1

Udzielenie i rozliczenie dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz nie publicznych

WE-2

Udzielanie i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż JST prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe

WE-3

Awans zawodowy nauczycieli – uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

WE-4

Kierowanie do kształcenia specjalnego

WE-5

Uzyskanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

WE-6

Wykreślenie szkół i placówek z ewidencji

Wieloosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Zdrowia

ZKO-1

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania na terenie powiatu dębickiego

Wydział Organizacyjny i Nadzoru Inwestycyjnego

OR-1

Biuro Rzeczy Znalezionych

OR-2

Składanie skarg i wniosków

OR-3

Zakładanie stowarzyszenia zwykłego

Inspektor Ochrony Danych

IOD-1

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

IOD-2

Prawo do: sprostowania/usuwania danych/ograniczenia przetwarzania

IOD-3

Wniosek o zabezpieczenie i wydanie nagrania z monitoringu wizyjnego

Wydział Komunikacji i Transportu

KT-1

Rejestracja pojazdów nowych

KT-2

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

KT-3

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

KT-4

Wyrejestrowanie pojazdu

KT-5

Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

  1. Wywozu pojazdu za granicę,
  2. Przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,
  3. Przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy.

KT-6

Profesjonalna rejestracja pojazdu

KT-7

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

KT-8

Wydawanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem/wydanie prawa jazdy (zmiana danych /upływ terminu ważności)

KT-9

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia

KT-10

Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowe (wymiana prawa jazdy)

KT-11

Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy

KT-12

Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem

KT-13

Zezwolenia dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożących wartości pieniężne

KT-14

Wymiana zagranicznego prawa jazdy

KT-15

Zezwolenie na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy:

- udzielenie zezwolenia,

- zmiana zezwolenia,

- wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia

- wydanie wtórnika zezwolenia lub wypisy w przypadku jego utraty.

KT-16

Licencja na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

- udzielenie licencji

- zmiana licencji

- wydawanie dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji,

- wydanie wtórnika licencji lub wypisu w przypadku jego utraty.

KT-17

Licencja na wykonanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

- udzielenie licencji,

- zmiana licencji,

- wydanie wtórnika licencji

KT-18

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

KT-19

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób lub wydanie wypisu w przypadku utraty udzielonej przed dniem 18.08.2013 r.

KT-20

Wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

KT-21

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

KT-22

Wydanie dodatkowych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

KT-23

Udzielenie lub zmiana uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

KT-24

Dokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

KT-25

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (niepowodująca rozszerzenie zakresu działalności regulowanej)

KT-26

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

KT -27

Wpis lub zmiana wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora

KT-28

Wydanie wtórnika legitymacji instruktora

KT-29

Przedłużenie wartości legitymacji instruktora

KT-30

Wymiana legitymacji instruktora

KT-31

Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

KT-32

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców niepowodująca rozszerzenia zakresu szkolenia

KT-33

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

KT-34

Wydanie zaświadczenia o posiadanym zezwoleniu/licencji i liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

KT-35

Wydanie /wymian karty kwalifikacji kierowcy (KKK)

KT-36

Wydanie profilu kierowcy zawodowego (PKZ)

KT-37

Wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji

WK-1

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Architektury i Budownictwa

AB-1

Wydanie pozwoleń na budowie dla obiektów i robót budowlanych

AB-2

Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru Budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwoleń

AB-2a

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)

AB-3

Wydanie pozwoleń na rozbiórkę dla obiektów budowlanych

AB-4

Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru rozbiórki

AB-7

Pozwoleń na budowę – zmiana decyzji

AB-9

Wydanie Decyzji o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

RK-1

Uzyskanie pomocy prawnej na rzecz konsumentów od powiatowego rzecznika konsumentów

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..