Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Starosty Dębickiego
Starosta Dębicki zawiadamia o wydaniu decyzji o ograniczeniu
sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Róży gm.
Czarna, mającej nieuregulowany stan prawny, stanowiącej
działkę nr ewid. 1219/2
27.04.2021 więcej
Obwieszczenie Starosty Dębickiego
Starosta Dębicki zawiadamia o wydaniu decyzji o ograniczeniu
sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Róży gm.
Czarna, mającej nieuregulowany stan prawny, stanowiącej
działkę nr ewid. 1219/1
27.04.2021 więcej
Obwieszczenie Starosty Dębickiego
Starosta Dębicki zawiadamia o postępowaniu administracyjnym w
sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej w dacie
wywłaszczenia, jako p. gr. 92/1 gm.kat. Wolica, obecnie Dębica
obr. Nr 5
26.04.2021 więcej
Obwieszczenie Starosty Dębickiego
Starosta Dębicki zawiadamia o wydaniu decyzji o ograniczeniu
korzystania z nieruchomości położonej w m. Róża gm. Czarna o
nieuregulowanym stanie prawnym.
21.04.2021 więcej
Obwieszczenie Starosty Dębickiego
Starosta Dębicki zawiadamia o wydaniu decyzji o ograniczeniu
korzystania z nieruchomości położonej w m. Róża gm. Czarna o
nieuregulowanym stanie prawnym.
21.04.2021 więcej
Obwieszczenie Starosty Dębickiego
Starosta Dębicki zawiadamia o zgromadzeniu materiału
dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomości
położone w Dębicy obr. 1 mających nieuregulowany stan prawny.
16.04.2021 więcej
Obwieszczenie Starosty Dębickiego
Starosta Dębicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z
nieruchomości położonych w gm. Jodłowa
15.04.2021 więcej
Wykaz nieruchomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA.
Nieruchomość położona w mieście Pilzno oznaczona jako
działka numer 1227/1 o powierzchni 0,0373 ha.
14.04.2021 więcej
Obwieszczenie Starosty Dębickiego
Starosta Dębicki zaw. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z
nieruchomości w m. Róża, gm. Czarna, działka nr 1715 o
nieuregulowanym stanie prawnym
01.04.2021 więcej
Obwieszczenie Starosty Dębickiego
Starosta Dębicki zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie o
czasowe zajęcie nieruchomości, stanowiącej działkę nr ewid.
464/2 o pow. 0,0235 ha w m. Dębica obręb 0003, o
nieuregulowanym stanie prawnym
01.04.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się