Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja AB.6740.14.38.2023 - Decyzja nr 502/2023
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Dębickiego nr 502/2023 z
dnia 01.09.2023 r. znak: AB.6740.14.38.2023 o pozwoleniu na
budowę obejmującego pn.: budowa trybuny wraz z zadaszeniem i
zapleczem szatniowo-socjalnym oraz instalacjami w ramach zadania
pn. "Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy" na dz.nr 840/4,
840/57 i 840/59 m. Dębica, obr. 0004 gm. Miasto Dębica, jedn.
ewid. 180301_1.
05.09.2023 więcej
Informacja AB.6740.6.31.2023 - Decyzja nr 301/2023
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu
DEB7130A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją
kablową
04.07.2023 więcej
INFORMACJA AB.6740.2.58.2023 - DECYZJA NR 360/2023
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Dębickiego nr 360/2023 z
dnia 03.07.2023 r. znak: AB.6740.2.58.2023 zatwierdzającej
projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji: "przebudowa budynku produkcyjnego B-150 w
związku z wymianą zestawu produkcyjnego reaktora LA-202 na
wydziale żywic fenolowych w m. Pustków na dz.nr 3588/59 obr.
0016 gmina Dębica, jedn. ewid. 180304_2.
03.07.2023 więcej
INFORMACJA AB.6740.10.1.2022 - DECYZJA NR 3/2023
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Dębickiego nr 3/2023 z
dnia 03.07.2023 r. znak: AB.6740.10.1.2022 o zezwoleniu na
realizację inwesyucji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr
106313R na odcinku długości 1146,96 mb na terenie m. Zawada i
Nagawczyna oraz rozbudowa drogi gminnej nr 133109R na odcinku
długości 337,64 mb na terenie m. Zawada w ramach zadania pn.
"Rozbudowa dróg gminnych nr 106313R oraz 133109R w m. Zawada
wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" obr.
0014 Zawada i obr. 0007 Nagawczyna . jedn. ewid. 180304_2 Dębica
gmina.
03.07.2023 więcej
INFORMACJA AB.6740.6.31.2023 - DECYZJA NR 301/2023
INFORMACJA AB.6740.6.31.2023- Decyzja NR 301/2023 Informacja o
wydaniu decyzji Starosty Dębickiego nr 301/2023 z dnia
05.06.2023 r. znak: AB.6740.6.31.2023 zatwierdzającej projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu
dla inwestycji : "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o
oznaczeniu DEB7130A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą i
kanalizacją kablową", na działce nr ewid. gr. 74/15, obr. 0001
Dębowa, gm. Jodłowa ( jedn.ewid. 180305_2)
09.06.2023 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Dębickiego Nr 290/2023 z dnia 31.05.2023 znak sprawy AB.6740.15.23.2023
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Dębickiego Nr 290/2023
z dnia 31.05.2023 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania
działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i zmieniającej
udzielone pozwolenie na budowę obejmujące: zmianę ostatecznej
decyzji Starosty Dębickiego Nr 27/2023 z dnia 18.01.2023r. znak
AB.6740.15.127.2022 pozwolenia na budowę obejmującego:
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji
gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 9200 I na
propan dla wiaty na dz.nr 864/1, 863/7 połozonej w miejscowości
Korzeniów, obręb 0004, gm.Żyraków (jedn.ewid. 180307_2) w
zakresie: budowy zbiornika do magazynowania LPG o poj. 30 m3 wraz
z rozbudową instalacji gazowej na gaz płynny dla wiaty wraz z
budową ściany oddzielenia pożarowego na działce nr 864/1,
863/7 połozonej w m. Korzeniów, obręb 0004, gm. Żyraków
02.06.2023 więcej
INFORMACJA AB.6740.15.134.2022 - Decyzja 2/2023
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Dębickiego nr 165/2023 z
dnia 29.03.2023 r. znak: AB.6740.15.134.2022 zatwierdzającej
projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji : "budowa hali magazynwoej z budynkiem
socjalno-administracyjnym i podziemnym zbiornikiem retencyjnym,
zbiornikami na gaz płynny, naziemnym zbiornikiem p.poż oraz
przebudową wylotu kanalizacji deszczowej i budową wjazdu" dz.
nr 50/2, 51/56, 51/55, obr 0007 Straszęcin gm. Żyraków (jedn.
ewid. 180307_2).
31.03.2023 więcej
INFORMACJA AB.6740.10.2.2022 - Decyzja 2/2023
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Dębickiego nr 2/2023 z
dnia 16.02.2023 r. znak: AB.6740.10.2.2022 o zezwoleniu na
realizację inwesyucji drogowej pn.: "Rozbudowa dróg gminnych nr
106281R i nr 106289R, budowa nowych dróg gminnych wraz z budową
oświetlenia ulicznego, budową kanału technologicznego, budową
kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej insrastruktury w
ramach zadania pn.: "Budowa dróg gminnych w miejscowości
Brzeźnica - od drogi powiatowej 1287R do drogi serwisowej
Autostrady A4", obr. 0002 Brzeźnica, jedn. ewid. 180304_2
Dębica gmina.
16.02.2023 więcej
Informacja AB.6740.4.5.2023 - Decyzja nr 67/2023
Informacja o wydaniu zmiany decyzji nr 67/2023 z dnia
09.02.2023r. znak AB.6740.4.5.2023
10.02.2023 więcej
INFORMACJA AB.6740.6.131.2022 - Decyzja 49/2023
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Dębickiego nr 49/2023 z
dnia 03.02.2023 r. znak: AB.6740.6.131.2022 zatwierdzającej
projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania
terenu dla inwestycji : "budowa stacji bazowej telefonii
komórkowej o oznaczeniu DEB7107B, wraz z wewnętrzną linią
zasilajacą i kanalizacją kablową" dz. nr 2207, obr 0006 gminy
Dębica Miasto.
09.02.2023 więcej

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..