Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 426/2021 z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów
Powiatu Dębickiego w sprawach dotyczących programu Erasmus
Kształcenie i szkolenia zawodowe programu przez Zespół Szkół
Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy.
06.05.2021 więcej
Uchwała Nr 425/2021 z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów
Powiatu Dębickiego w sprawach dotyczących programu Erasmus
MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW W DZIEDZINIE EDUKACJI
SZKOLNEJ (edukacja ogólna) przez Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Janusza Korczaka w Dębicy.
06.05.2021 więcej
Uchwała Nr 424/2021 z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów
Powiatu Dębickiego w sprawach dotyczących programu Erasmus
MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW W DZIEDZINIE EDUKACJI
SZKOLNEJ przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla
Władysława Jagiełły w Dębicy
06.05.2021 więcej
Uchwała Nr 423/2021 z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
nieodpłatne środka trwałego.
06.05.2021 więcej
Uchwała Nr 422/2021 z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu Dębickiego
06.05.2021 więcej
Uchwała Nr 421/2021 z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku
środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w
ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu
Dębickiego
06.05.2021 więcej
Uchwała Nr 420/2021 z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Dębickiego
za 2020 r.
06.05.2021 więcej
Uchwała Nr 419/2021 z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu
Dębickiego na 2021 r.
06.05.2021 więcej
Uchwała Nr 418/2021 z 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 367/2021 Zarządu
Powiatu Dębickiego z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z
realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach.
06.05.2021 więcej
Uchwała Nr 417/2021 z 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu
Dębickiego na 2021 r.
20.04.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się