Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 365/1/2020 z 31 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu
Dębickiego na 2020 r.
18.01.2021 więcej
Uchwała Nr 366/2020 z 31 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Dębicy na użyczenia części nieruchomości.
07.01.2021 więcej
Uchwała Nr 365/2020 z 31 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu
Dębickiego na 2020 r.
07.01.2021 więcej
Uchwała Nr 364/2020 z 31 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 197/2020 Zarządu
Powiatu Dębickiego z dnia 08 stycznia 2020 roku w sprawie
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z
realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach.
07.01.2021 więcej
Uchwała Nr 363/2020 z 17 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu
Dębickiego w sprawach dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) Projekt „Ponadczasowa mobilność
uczniów” przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza
Korczaka w Dębicy.
22.12.2020 więcej
Uchwała Nr 362/2020 z 17 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu
Dębickiego na 2020 r.
22.12.2020 więcej
Uchwała Nr 361/2020 z 9 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót
związanych z usuwaniem szkód powodziowych i osuwisk w
infrastrukturze Powiatu Dębickiego.
15.12.2020 więcej
Uchwała Nr 360/2020 z 9 grudnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Dębicy do czynności podejmowanych przy realizacji
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
15.12.2020 więcej
Uchwała Nr 359/2020 z 9 grudnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Dębicy do czynności podejmowanych przy realizacji
projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie dębickim (IV)” w ramach Działania 1.1 – Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2. –
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych
15.12.2020 więcej
Uchwała Nr 358/2020 z 9 grudnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Dębicy do czynności podejmowanych przy realizacji
projektu „Aktywizacja osób niepełnosprawnych bez pracy w
powiecie dębickim (V)” w ramach Działania 1.1 – Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym runku
pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1. – Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
15.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się