Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXVIII.229.2021 z dnia 4.03.2021
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Dębickiego na lata 2021-2032.
10.03.2021 więcej
Uchwała Nr XXVIII.228.2021 z dnia 4.03.2021
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu
Dębickiego na 2021 r.
10.03.2021 więcej
Uchwała Nr XXVIII.227.2021 z dnia 4.03.2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
10.03.2021 więcej
Uchwała Nr XXVIII.226.2021 z dnia 4.03.2021
w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej w Powiecie Dębickim na lata 2021-2023
10.03.2021 więcej
Uchwała Nr XXVIII.225.2021 z dnia 4.03.2021
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 oraz Nr 2 do Uchwały
XXVI.212.2020 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dębickiego w roku 2021 r.
10.03.2021 więcej
Uchwała Nr XXVIII.224.2021 z dnia 4.03.2021
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie oraz zatwierdzenie
realizacji projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż.
pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VII)”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 – Poprawa
sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty
pozakonkursowe PUP
10.03.2021 więcej
Uchwała Nr XXVII.223.2021 z dnia 23.02.2021
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Dębicy w Zespole Szkół
Specjalnych w Dębicy poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji
prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
szkoły, przy ul. Parkowej 1A w Dębicy
03.03.2021 więcej
Uchwała Nr XXVII.222.2021 z dnia 23.02.2021
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7
Specjalnej w Dębicy w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy
poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły, przy ul.
Parkowej 1A w Dębicy
03.03.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się