Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XV.133.2019 z 23 grudnia 2019
W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Dębickiego na lata 2020-2030
30.12.2019 więcej
Uchwała nr XV.132.2019 z 23 grudnia 2019
Uchwała Budżetowa Powiatu Dębickiego na 2020 rok
30.12.2019 więcej
Uchwała nr XV.131.2019 z 23 grudnia 2019
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Dębickiego na 2020
rok
30.12.2019 więcej
Uchwała nr XV.130.2019 z 23 grudnia 2019
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020
rok.
30.12.2019 więcej
Uchwała nr XV.129.2019 z 23 grudnia 2019
W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2020
rok
30.12.2019 więcej
Uchwała nr XV.128.2019 z 23 grudnia 2019
W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Dębickiego na lata 2019-2029
30.12.2019 więcej
Uchwała nr XV.127.2019 z 23 grudnia 2019
W sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet
środków na 2020 rok
30.12.2019 więcej
Uchwała nr XV.126.2019 z 23 grudnia 2019
W sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu
Dębickiego na 2019 rok
30.12.2019 więcej
Uchwała nr XV.125.2019 z 23 grudnia 2019
W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dębickiego w 2020 roku
30.12.2019 więcej
Uchwała nr XV.124.2019 z 23 grudnia 2019
W sprawie zmiany uchwały Nr VI.45.2019 Rady Powiatu Dębickiego
z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
30.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się